Das Unheimliche

Das Unheimliche: Литература и мимесис І

max.ernst_castor-and-pollution-1923Автори на курса:

гл.ас. д-р Камелия, Спасова, гл.ас. д-р Мария Калинова,
гл.ас. д-р Дарин Тенев, ас. Еньо Стоянов

Заявки за записването в курса изпращайте на theory.lit@gmail.com!

Лекционен курс

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Das Unheimliche: преводачески безпокойства

2

2.

Фройд – das Unheimliche като естетическа и/или клинична категория

2

3.

Фантазмите на Платон

2

4.

Романтиците – автомати, двойници, сенки

2

5.

Обезпокоителната естетика на възвишеното

2

6.

Отвъд огледалния образ: Лакан и das Unheimliche

2

7.

Мартин Хайдегер в обезродяващата страшност

2

8.

Das Unheimliche между повторението и различието: Жак Дерида, Филип Лаку-Лабарт

2

9.

Сара Кофман: фигурите на дявола

2

10.

Комедията, екстимното, das Unheimliche – Аленка Зупанчич и Младен Долар

2

11.

Неорганичното/ машината

2

12.

Юлия Кръстева – абект/ das Unheimliche

2

13.

Не-понятното, фантастичното, необяснимото

2

14.

Литературата и двойниците, литературата на двойниците, литературата като двойник

2

15.

Заключително занятие

2

  

Първа част от серия курсове, имащи за задача да подемат и проблематизират ключовото за литературознанието разбиране за мимесис, целта на този курс е не просто да представи най-значимите интерпретации на енигматичното немско понятие das Unheimliche, но и да подходи изследователски към проблемите,пред които то все още изправя литературоведската мисъл. Изходната точка ще е връзката между мимесис и Unheimlichkeit, както тя би могла да бъде реконструирана в умишлено анахронично с-говаряне на Платон, от една страна, и Фройд от друга. Ще се проследи употребата на понятието в представителни текстове на немската романтика, както и употребата му по-късно за описанието на същите тези текстове. Ще бъдат разгледани и философски виждания за das Unheimliche, от Шелинг до Хайдегер. Ще се обсъдят и най-представителни интерпретации от втората половина на двадесети век – както в областта на литературознанието, така и в сферите на психоанализата, философията, деконструкцията. Но истинският залог на курса ще е не да се говори чисто теоретично за това понятие, а чрез конкретна работа с художествени произведения от различни епохи да бъде направен опит за реконцептуализация на das Unheimliche. така поне половината от този курс ще бъде посветена на детайлна работа с творби на изкуството. На основата на тази емпирия ще се прокарат и несигурните граници между das Unheimliche и категориите за фантастичното, ужасното, отвратителното, абектното, необичайното и др.

Подходът ще е експериментален. Всяко от занятията ще се води от един от преподавателите, подготвили курса, но всеки път поне половината от времето ще бъде посвещавана на дискусия, в която студентите са подканвани живо да се включат, за да може в свободен и открит разговор заедно да се търсят измеренията, които das Unheimliche разкрива. В този смисъл, за разлика от един по-традиционен начин на провеждане, тук няма да се предпоставя някаква предустановена истина за обсъждания проблем от висотата на авторитетна позиция, а тъкмо обратно – в самите обсъждания ще се дискутират предпоставките и самоочевидностите, които са движели един или друг анализ, една или друга употреба на понятието. Подходът ще е експериментален поне в още един смисъл, доколкото предполага преплитането на литературознание, психоанализа, философия и т.н. За някои от занятия ще бъдат канени гост-лектори, с което авторите на курса целят веднъж да се засили интензитета на стимула, отправен към студентите и втори път – да се работи в екип при решаването на конкретни изследователски проблеми.

Форми и методи на оценяване:
Оценяването е комплексно и се базира на участието, което взимат студентите в отделните занятия, при което се отчита представянето от тяхна страна на препоръчан от преподавателя текст; начин на аргументиране на теза, защита на собстевна позиция. Основната част от оценката обаче се основава на курсова работа или устен изпит, при който всеки студент представя пред водещите курса и останалите студенти свое изследване върху проявленията и динамиката на das Unheimliche в литературата и в дискусия след представянето се проверяват знанията и умението да се прилагат знанията от курса към различен от непосредствено обсъждания материал.

Библиография:

Арто, Антоанен, Театърът и неговият двойник, София: Сонм, 1999.

Бадиу, Ален, Етика. Опит върху съзнанието за Зло, прев. Любен Каравелов, колекция „Критическо образование”, ред. Дарин Тенев, София: ИК Литавра, 2004.

Дельоз, Жил/ Гатари, Феликс, Различие и повторение, прев. Антоанета Колева, София: ИК Критика и хуманизъм, 1999.

Дерида, Жак, За граматологията, прев. Ж. Дамянова, София: ЛИК, 2001.

Дерида, Жак, Писмеността и различието, прев. Т.Батулева, София: Наука и изкуство, 1998.

Дерида, Жак, Позиции, прев. Г. Кацаров, София: Критика и хуманизъм, 1993.

Долар, Младен, „Ще бъда с теб през брачната ти нощ”, прев. Ф. Стоилов, Литературен вестник, бр. 34, 23-29.10.2013.

Зупанчич, Аленка, „Комедията и изродното”, прев. А. Байтошев, Литературен вестник, бр. 34, 23-29.10.2013.

Зупанчич, Аленка, Най-късата сянка. Ницшевата философия на двете, прев. Е. Стоянов, София: Литавра, 2006.

Калинова, М., К. Спасова, „Въдворяване на двойниците”, Литературен вестник, бр.30, 7-13.10.2009.

Калинова, М., К. Спасова, „Двойници: дубъл”, Литературен вестник, бр.38-39, 2-8.12.2009.

Ковачев, Огнян, „Хичкок и зрелища”, Литературен вестник, бр.28, 19-25. 07.2006.

Ковачев, Огнян, Готическият роман, София: Еднорог, 2004.

Ковачев, Огнян, Литература и идентичност: преображения на другостта, София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2005.

Кофман, Сара, „Фигурите на дявола”, прев. Д. Тенев, Литературен вестник, бр. 34, 23-29.10.2013.

Кръстева, Юлия, Черно слънце, прев. Е. Райчева, София: Гал-ико, 1999.

Лиотар. “Зъбът, дланта”, сп. Homo Ludens, бр.4-5/2005.

Литературен вестник, бр. 30/2009 – „Въдворяване на двойниците“

Литературен вестник, бр. 34/2013 – „Изродното“

Литературен вестник, бр. 38-39/2009 – „Двойници: дубъл“

Манчев, Боян, „Платон и Интернет: философията срещу литературата, литературата срещу новите медии”, в: Четенето в епохата на медии, компютри и Интернет, с.256-270.

Манчев, Боян, Невъобразимото. Опити по философия на образа, София: НБУ, 2003.

Манчев, Боян, Тялото-Метаморфоза, София: Алтера, поредица „Зевгма”, 2007.

Николчина, Миглена, „Вдлъбнатото огледало. Аспекти на парачовешкото у Клайст и Рилке”, Критика и хуманизъм, кн.22/ 2006, извънреден брой, с. 73-92.

Николчина, Миглена, Изгубените еднорози на революцията, София: Литературен вестник, 2012, с.137-161.

Николчина, Миглена, Митът за Прометей и поетиката на английския романтизъм, София: УИ „Св. Климент Охридки”, 1988.

Николчина, Миглена, Родена от главата, София: Сема – РШ, 2002.

Николчина, Миглена, Смисъл и майцеубийство, София: УИ „Св. Климент Охризки”, 1997.

Николчина, Миглена, Човекът-утопия, София: УИ, 1992.

Платон, “Държавата”, Диалози, т.III, София: Наука и изкуство, 1988

Платон, “Пирът”, Диалози, т. ІІ, София: Наука и изкуство, 1982

Платон, „Парменид“, Диалози, том IV; София: Наука и изкуство, 1990.

Спасова, К., Калинова, М, „Преводачески безпокойства около das Unheimliche”, Литературен вестник, бр. 34, 23-29.10.2013.

Спасова, К., Калинова, М., „Поемата „Лунатичка” и двойниците в поетиката на Дора Габе“, Алтера Академика, 2008, кн. 2.

Спасова, Камелия, „Трагедията: μυθος  и двойници  (“Едип цар” /Софокъл/ и “Тирезий слепият” /Мерджански –Добчев/)”, Съдбата на Едип – българските маршрути. Материали от уъркшоп (18 май 2010 г.), съст. Клео Протохристова, Светла Черпокова, Стефка Видева, УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив 2011, 161-175.

Спасова, Камелия, Калинова, Мария, “Нeвъобразимото и двойниците между Фройд и Арто”, Текстове и прочити – сборник с доклади от юбилейната Десета национална конференция за студенти и докторанти, Пловдив, 2008 година, ред. Елена Гетова, Пловдив: Контекст, 2009, 172 – 179.

Спасова, Камелия, Калинова, Мария, „Techne: едноклетъчни, числа и психоаналитични митове“, Модели за мислене на бъдещето, Сборник доклади от Международна научна конференция, Априлци,  7. – 9.12.2011 г., гр. Априлци – под печат

Спасова, Камелия, Калинова, Мария, „Ламела: органът на безсмъртното“, Събитие и безсмъртие (литература, език, философия, наука), София: Университетско издателство, 2013 – под печат

Спасова, Камелия, Калинова, Мария, „Нечовешки аспекти на въображението (беседа с Лиотар)“, Въображението днес, Сборник доклади от Международна научна конференция, Априлци, 7, 8 и 9 декември 2012 г. – под печат

Спасова, Камелия, Събитие и пример у Платон и Аристотел, София: Литературен вестник, 2012.

Стоянов, Цветан, “Тъмните” мотиви на романтизма”, Културата като общение, Съчинения в два тома, том 2, София: Български писател, 1988.

Тенев, Дарин, Отклонения. Опити върху Жак Дерида, София: Изток-Запад, 2013.

Тенев, Дарин, Фикция и образ. Модели, Пловдив: Жанет 45, 2012.

Тодоров, Владислав, Малък парадокс за театъра, София: УИ, 1997.

Тодоров, Цветан, Въведение във фантастичната литература, прев. Кр. Кавалджиев, София: СемаІРШ, 2009.

Фройд, Зигмунд, “Три студии върху теорията на сексуалността”, Психология на сексуалността, София: 1991.

Фройд, Зигмунд, „Един спомен от детството на Леонардо“, Естетика, изкуство, литература, съст. Исак Паси,  София: УИ „Св. Климент Охридски“ 1991.

Фройд, Зигмунд, „Отвъд принципа на удоволствието“, Отвъд принципа на удоволствието, прев. М. Дилова, София: Наука и изкуство, 1992

Фройд, Зигмунд, „Ужасяващото“, Естетика, изкуство, литература, съст. Исак Паси, София: УИ „Св. Климент Охридски“ 1991.

Фройд, Зигмунд. “Работата на съня”, Въведение в психоанализата, прев. М. Дилова, Наука и изкуство, София, 1990.

Хайдегер, Мартин, Битие и време, прев. Д. Зашев, София: Марин Дринов, 2005.

Хайдегер, Мартин, Кант и проблемът за метафизиката, прев. Л.Милчев, София: Анубис, 1997.

Хайдегер, Мартин, Същности, прев. Д. Денков и Т. Христов, София: Гал-ико, 1997.

Bloom, Harold, Agon. Towards a Theory of Revisionism, Oxford, Oxford UP, 1982.

Cixous, Hélène, Prénoms de personne, Paris: Seuil, 1974.

Derrida, Jacques, « Economimesis », In S.Agacinski et al. Mimesis des articulations, Paris, Aubier-Flammarion, 1975, pp. 55-93.

Derrida, Jacques, « Fors », In : Abraham, Nicolas & Maria Torok, Le Verbier de l’homme aux loups, Paris: Flammarion, 1976, pp. 7-73.

Derrida, Jacques, De la grammatologie, Paris: Seuil, 1967.

Derrida, Jacques, Éperons/ Spurs, bilingual edition, trans. Barbara Harlow, Chicago & London: Chicago University Press, 1979.

Derrida, Jacques, Glas, Paris: Galilée, 1974.

Derrida, Jacques, Heidegger et la question. De l’esprit et autres essays, Paris: Flammarion, 1990.

Derrida, Jacques, L’Écriture et la différence, Paris: Seuil, coll. « Points », 1979 (1967).

Derrida, Jacques, La carte postale: De Socrate à Freud et au-delà, Paris: Flammarion, 1980.

Derrida, Jacques, La dissémination, Paris: Seuil, coll. « Points », 1993 (1972).

Derrida, Jacques, La vérité en peinture, Paris: Flammarion, 1978.

Derrida, Jacques, Marges de la philosophie, Paris: Les Editions de Minuit, 1972.

Derrida, Jacques, Politiques de l’amitié, Paris: Galilée, 1994.

Derrida, Jacques, Psyché. Inventions de l’autre. t. I, Paris: Galilée, 1987-1998.

Derrida, Jacques, Psyché. Inventions de l’autre. t. II, Paris: Galilée, 1987-2003.

Derrida, Jacques, Résistances – de la psychanalyse, Paris: Galilée, 1996.

Dolar, Mladen, „Comedy and its double.“ Stop that comedy!: on the Subtle Hegemony of the Tragic in our Culture. Ed. Pfaller, Robert. Vienna: Sonderzahl, 2005. 181-209.

Dolar, Mladen, “‘I Shall Be With You On Your Wedding Night’: Lacan and the Uncanny”, October 51, 1991, pp. 5-23.

Eckhard, Petra, Chronotopes of the Uncanny: Time and Space in Postmodern New York novels ; Paul Auster’s „City of Glass“ and Toni Morrison’s „Jazz“. Lettre. Bielefeld: Transcript, 2011.

Marina Grishakova, The Models of Space, Time and Vision in V. Nabokov’s Fiction: Narrative Strategies and Cultural Frames, Tartu: University of Tartu, 2012

Nikolchina, Miglena, “Love and Automata:From Hoffmann to Lem and from Freud to Kristeva”, Functions of the Fantastic:Selected Essays from the Thirteenth International Conference on the Fantastic in the Arts, edited by Joe Sanders, Greenwood Press, 1995, 77 -81.

Heidegger, Martin, Sein und Zeit, Tübingen: Max Niemeyer, 1986 (1927).

Heidegger, Martin, Wegmarken, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann GmbH, 1967.

Hillis Miller, J., Fiction and Repetition, Cambridge: Harvard UP, 1982.

Hillis Miller, J., Theory Now and Then, Durham: Duke University Press, 1991.

Homer, Sean, Jacques Lacan, New York: Routledg, 2005

Kofman, Sarah, « Vautour rouge » , In: Sylvian Agacinski, Jacques Derrida, Sarah Kofman, Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy, Bertrand Pautrat, Mimesis des articulations, Paris, Aubier Flammarion, 1975, pp. 95-163.

Kofman, Sarah, Autobiograffures, Paris: Galilée, 1976.

Kofman, Sarah, Camera Obscura. De l’idéologie, Paris: Galilée, 1985 (1970).

Kofman, Sarah, Comment s’en sortir, Paris: Galilée, 1983.

Kofman, Sarah, Lectures de Derrida, Paris: Galilée, 1984.

Kofman, Sarah, Quatre romans analytiques, Paris: Galilée, 1973.

Kristeva, Julia, Pouvoirs de l’horreur, Paris: Seuil, coll. « Points », 1983.

Lacan, Jacques, D’un Autre à l’autre, Le Séminaire livre XVI, 1968-69, Paris : Seuil, 2006.

Lacan, Jacques, Écrits, Paris : Seuil, 1966.

Lacan, Jacques, Encore, Le Séminaire livre XX, 1972-73, Paris : Seuil, coll.Essais, 1999 (1975).

Lacan, Jacques, L’Angoisse, Le Séminaire livre X, 1962-63, Paris : Seuil, 2004.

Lacan, Jacques, La relation d’objet, Le Séminaire livre IV, 1956-57, Paris : Seuil, 1994.

Lacan, Jacques, Le sinthome, Le Séminaire livre XXIII, 1975-76, Paris : Seuil, 2005.

Lacan, Jacques, Le transfert, Le Séminaire livre VIII, 1960-1961, Paris : Seuil, 1991.

Lacan, Jacques, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Le Séminaire, livre XI, 1964, Paris : Seuil, coll.Essais, 1990 (1973).

Lacan, Jacques, Problèmes cruciaux pour la psychanalyse, Le Séminaire ХІІ, 1961-1962, неиздаван.

Lacan, Jacques, The Ethics of Psychoanalysis, The Seminar of Jacques Lacan, book VII, 1959-1960, trans. Dennis Porter, New York&London: Routledge, 1997.

Lacan, Jacques, The Other Side of Psychoanalysis, Book XVII, ed. Jacques-Alain Miller, trans. Russell Grigg, New York, London, Norton &Company, 2007.

Lacan, Jacques, The Seminar, Book XI, The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis, trans. Alan Sheridan, ed. Jacques-Alain Miller, London, New York: W.W. Norton & Company, 1978

Lacoue-Labarthe, Ph., La Poésie comme expérience, Paris : Christian Bourgois, 1997 (1986).

Lacoue-Labarthe, Ph., The Subject of Philosophy, ed. Th. Trezise, Minneapolis, Univ. of Minnesota Press, 1993.

Lacoue-Labarthe, Ph., Typography. Mimesis, Philosophy, Politics, ed. Ch. Fynsk, Stanford: Stanford University Press, 1989.

Lacoue-Labarthe, Philippe, « Typographie », In: Sylvian Agacinski, Jacques Derrida, Sarah Kofman, Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy, Bertrand Pautrat, Mimesis des articulations, Paris, Aubier Flammarion, 1975, pp.167-270

Lotman, Yuri Mikhailovich, Universe of the Mind: A Semiotic Theory of Culture. Trans. Shukman, Translated by Ann: Indiana University Press, 2000.

Masschelein, Anneleen. The Unconcept: The Freudian Uncanny in Late-Twentieth-Century Theory. Suny Series, Insinuations: Philosophy, Psychoanalysis, Literature. State University of New York: SUNY Press, 2011.

Pizer, John, Ego-Alter Ego: Double and/as Other in the Age of German Poetic Realism University of North Carolina Press, 1998.

Rosset, Clement, „The Diversion of the Real.“ Social Research Vol. 49, No. 2, Current French Philosophy (Summer 1982): pp. 559-71.

Stoichita, Victor I. (ed.). Das Double. Vol. Vol. 113. Wiesbaden: Harrassowitz, 2006.

Vardoulakis, Dimitris, The Doppelgänger. Literature’s philosophy. New York: Fordham University Press, 2010.

Webber, Andrew J, The Doppelganger: Double Visions in German Literature. Oxford: Clarendon Press, 1996.

Zizek, Slavoj, “Troubles with the Real: Lacan as a Viewer of Alien”, How to Read Lacan,  London, New York: W.W. Norton & Company, 2007

Zupančič, Alenka, “Ethics and Tragedy in Psychoanalysis”,  Ethics of the Real: Kant, Lacan, London, New York: Verso, 2000.

Zupančič, Alenka, Esthétique du sir, éthique de la jouissance, Lecques: Théétète, 2002.

Zupančič, Alenka, The Odd One In, London, Cambridge: MIT Press, 2008.

Zupančič, Alenka, Why Psychoanalysis, Uppsala: NSU Press, 2008.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s