Христина Теодосиева

Христина Теодосиева (1992, София) е докторант към катедра „Теория на литературата“ във Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършила е българска филология и магистърска програма „Литературата – творческо писане“ в същия университет. Работи върху дисертационен труд на тема „Модели на идентификация в литературата“. Интересите й са свързани с психоанализата, литературата между двете световни войни, китайския език и култура.

e-mail: teodosieva_s[at]abv.bg

Интернет публикации:

Теорията на моделите като начин за разбиране на литературната идентификация, 7.12.2017

Участия в конференции: